arrow_back_ios Назад

КП «Кременчукводоканал» здійснює водопостачання і водовідведення міста Кременчук та 8 сільських населених пунктів Кременчуцького району – села: Вільна Терешківка, Кривуші, Піщане, Садки, Новознам’янка, Соснівка, Ковалівка, Мала Кохнівка. Чисельність споживачів в зоні відповідальності за надавання послуг КП «Кременчукводоканал» становить 92 942 абонентів. Засновником і власником підприємства є Кременчуцька міська територіальна громада в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Функціонально підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Основною метою діяльності КП «Кременчукводоканал» є задоволення потреб населення та інших споживачів послугами водопостачання та водовідведення, а також підготовка питної води й очищення стічних вод відповідно до діючих стандартів якості. Окрім основного завдання підприємство виконує такі види робіт:

  • будівництво та реконструкція споруд водопроводу та каналізації;
  • автотранспортні перевезення вантажів і пасажирів;
  • лабораторні дослідження якості питних, стічних та природних вод з придбанням, зберіганням, використанням, знищенням прекурсорів, наркотичних засобів і психотропних речовин;
  • подача неочищеної (технічної) води для технологічних потреб;
  • інші види діяльності відповідно до Статуту підприємства.

Ліцензія на право провадження господарської діяльності видана Національною комісією з питань регулювання енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП №661 від 26.04.2016р.).

КП «Кременчукводоканал» було засновано у 1910 році, коли була пробурена перша свердловина, і стало першим комунальним підприємством міста. Передумовами для його створення стала електрифікація Кременчука. Попри матеріальні труднощі у 1917 році Водоканал постійно збільшував потужності й постачав місту чисту артезіанську воду. До Другої світової війни свердловин було 13, а довжина водопровідних мереж становила 45 км. У повоєнний період до 1962 року було побудовано 20 артезіанських свердловин загальною потужністю 20000 м³ на добу. Довжина водоводів і мереж складала 60,3 км. У середині 60-х років з інтенсивним будівництвом житла та розвитком промисловості значно збільшилось водоспоживання міста. Оскільки підземні джерела водопостачання Кременчука мали малий дебіт і з кожним роком зменшувались, у 1966 році був збудований поверхневий водозабір з Кременчуцького водосховища та у 1968 році була введена в експлуатацію перша черга водопровідних очисних споруд.

На сьогодні у роботі підприємства залучені 2 насосні станції першого підйому, очисні споруди водопроводу продуктивністю 150000 м³, 14 підвищувальних насосних станцій, 6 резервуарів чистої води, 27 станцій перекачування стічних вод та 2 комплекси каналізаційних очисних споруд. Загальна довжина водопровідних мереж – 440,15 км, каналізаційних – 272,69 км.

Директор – Міхєєв Роман Валентинович

Ліцензія на право провадження господарської діяльності-Licence to operate a business

Статут підприємства затверджений 8 вересня 2023 року-The company's statute approved on 8 September 2023

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань-Extract from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ-Certificate of registration as a VAT payer

Kremenchukvodokanal, a utility company of the Kremenchuk City Administration of the Kremenchuk District of Poltava Region

UC «Kremenchukvodokanal» provides water supply and sewage of the city of Kremenchuk and 8 rural settlements of Kremenchuk district – villages: Vilna Tereshkivka, Kryvushi, Pishchane, Sadky, Novoznamyanka, Sosnivka, Kovalivka, Mala Kokhnivka. Kremenchukvodokanal has 92,942 consumers in the area of service responsibility. The founder and owner of the enterprise is Kremenchuk territorial community represented by Administration of Kremenchuk district of Poltava region. The company is functionally subordinated, accountable and controlled by the Department of Housing and Communal Services of Kremenchuk Administration of Kremenchuk District, Poltava Region.

The main goal of Kremenchukvodokanal is to meet the needs of the citizens and other consumers by providing water supply and sewage services, as well as to produce water intended for human consumption (WIFHC) and treat wastewater in accordance with the current quality standards. 

In addition to its main task, the company provides the following types of work:

  • construction and reconstruction of water supply and sewage facilities;
  • road transport of goods and passengers;
  • laboratory testing of the quality of potable, waste and natural waters, including the acquisition, storage, use and utilisation of precursors, narcotic drugs and psychotropic substances;
  • supply of untreated (process) water for technological needs;
  • other activities in accordance with the Company's regulations.

The licence for the right to conduct economic activity was issued by The National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities (Resolution of the NEURC No. 661 dated 26.04.2016).

UC Kremenchukvodokanal was founded in 1910, when the first well was drilled, and became the first utility company in the city.

The establishing of the water utility was based on the electrification of Kremenchuk. Despite the material difficulties in 1917, the Vodokanal constantly increased its capacity and supplied the city with clean artesian water. There were 13 wells before the Second World War, and the length of the water supply network was 45 km. 20 artesian wells with a total capacity of 20,000 m³ per day were constructed during the post-war period until 1962. The length of water pipelines and networks was 60.3 km. Due to intensive housing construction and industrial development in the mid-1960s, the city's water usage increased significantly. A surface water intake from the Kremenchuk Reservoir was built in 1966 and the first stage of the water treatment plant was commissioned in 1968, as Kremenchuk's underground water supply had a low flow rate and was decreasing every year.

Today the company operates 2 first lift pumping stations, a water supply treatment plant with a capacity of 150000 m³, 14 booster pumping stations, 6 clean water tanks, 27 wastewater pumping stations and 2 sewage treatment plants. The total length of water supply networks is 440.15 km and sewage networks are 272.69 km.

Director: Roman Mikheev